به گزارش پایگاه خبری نشان :

فال عطسه چهارشنبه

ساعت ۰۴-۰۷

روز پر مشغله

ساعت ۰۷-۰۸

مشکوک شده ای

ساعت ۰۸-۰۹

دیرت شده است

ساعت ۰۹-۱۰

آرامش ذهنی خوب

ساعت ۱۰-۱۱

یک آرزو بزرگ کن

ساعت ۱۱-۱۲

دعوت به یک دورهمی دوستانه

ساعت ۱۲-۱۳

کارت نتیجه ای ندارد

ساعت ۱۳-۱۴

احساس نا امیدی

ساعت ۱۴-۱۵

صحبت شما را می کنند

ساعت ۱۵-۱۶

فکرت مشغول کسی می شود

ساعت ۱۶-۱۷

امکان جر و بحث با خانواده

ساعت ۱۷-۱۸

از شما درخواست کمک می شود

ساعت ۱۸-۱۹

حوصله انجام کاری نداری

ساعت ۱۹-۲۰

در حال فکر به کسی که دوستش دارید

ساعت ۲۰-۲۱

مقداری پول به شما میرسد

ساعت ۲۱-۲۲

از عصبانیت شما می ترسد

ساعت ۲۲-۲۳

زیرک و دوراندیش باشید

ساعت ۲۳-۲۴

فردا صبح دیرتر از خواب بلند می شوید

ساعت ۲۴-۰۴

دوری از خودخواهی