به گزارش پایگاه خبری نشان :

اصغر آهنی‌ها، فعال اقتصادی که سابقه عضویت در شورای عالی کار را نیز در کارنامه کاری خود دارد درباره میزان حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال جاری گفت: میزان حداقل عیدی کارگران در سال جاری برابر با دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر رقم عیدی کارگران نیز برابر با سه برابر حداقل دستمزد خواهد بود.

به موجب تصمیمات اتخاذ شده میزان حداقل دستمزد در سال جاری برابر با دو میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان است. به این ترتیب با احتساب دو برابر حداقل دستمزد، کف عیدی کارگران ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان است. بر اساس این گزارش حداکثر رقم عیدی هفت میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان است.

عیدی به تمام کارگران مشمول قانون کار تعلق می‌گیرد، اما مبلغ آن با توجه به سابقه کاری کارگران متفاوت خواهد بود.

– میزان عیدی برای چهار ماه ۱ میلیون ۷۰۰ هزار تومان است

– میزان عیدی برای پنج ماه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است

– میزان عیدی برای شش ماه ۲ میلیون ۶۰۰ هزار تومان است

– میزان عیدی برای هفت ماه ۳ میلیون تومان است

– میزان عیدی برای ماه هشتم ۳ میلیون ۵۰۰ هزار تومان

– میزان عیدی برای ماه نهم ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است

– میزان عیدی ماه دهم ۴ میلیون ۴۰۰ هزار تومان است

– میزان عیدی ماه یازدهم ۴ میلیون ۸۰۰ هزار تومان است

– میزان عیدی ماه دوازدهم هم ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است