به گزارش پایگاه خبری نشان :

گفتم ای دل نروی زار شوی خار شوی

گفتم ای دل نروی خار شوی

نکند دام نهد خام شوی رام شوی

نپری جلد شوی بی پر و بی بال شوی

نکند دل نکنی دل بکند بهر تو دل دل نکند

برود در بر یار دگری صبح که بیدار شوی