به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، سود سهام عدالت در مهر سال ۱۴۰۲ برای نخستین بار امکان انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث فراهم شد. وراثی که مراحل انتقال سهام عدالت را تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ گذرانده باشند، سود سهام عدالت به حساب وراث واریز شده است. متوفیانی که سبد سهام عدالت آنها ۵۰۰ هزار تومانی است، حدود یک میلیون تومان به حساب وراث آنها واریز شد. همچنین متوفیانی که سهام عدا‌لت آنها به ارزش یک میلیون تومان بود، وراث آنها سود حدود یک میلیون و ۹۰۰ دریافت کردند.

به طور مجموع سهام و سود سهام عدالت متو‌فیان تا سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است که در حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قرار دارد. به این مبلغ سود بانکی تعلق گرفته که در زمان انتقال سهام عدالت متو‌فیان به وراث، پرداخت می‌شود. وراث سهام عدالت باید بدانند که امکان انتقال سهام عدالت متو‌فیان وجود دارد اما تا به امروز زمان فروش سهام عدالت مشخص نشده است.