به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، محمود احمدی نژاد، رئیس دولت نهم و دهم، برای پنجمین بار وارد ستاد انتخابات شد تا در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ ثبت نام کند.

تجمع هواداران او در مقابل وزارت کشور به حدی بود که او در میان هوادارانش محاصره شد و به سختی توانست خود را از زمین خورن نجات بدهد و خطری جان او را تهدید نکند.

احمدی نژاد

احمدی نژاد

احمدی نژاد