به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، مازیار لرستانی، بازیگر سینما و تلویزیون متن احساسی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده که با موجی از واکنش‌های متفاوت کاربران همراه شده است.

در ادامه تصویری جدید از تیپ مردانه و متفاوت مازیار لرستانی را در آستانه 58سالگی به همراه یک متن معنادار مشاهده خواهید کرد.

مازیار لرستانی

مازیار لرستانی نوشته است:

من مهاجرم....

هجرت من از وطن نیست...

از" خود" به "خویشتن" است...

و مثل اغلب مهاجرین؛ غربت، تنهایی، بی تکیه گاهی، سرگردانی اجتماعی،.. و بی فردایی را، تجربه کرده ام...

به سرزمین دیگر نرفته ام، اما حس و گویش و اندیشه و باورم نسبت به آنها که می شناختم تغییر کرده است.. درست مثل انکه از سرزمینی

آشنا به سرزمینی نا آشنا پا گذاشته باشم....

.. من مهاجرم، چون همه بخود اجازه می دهند، قضاوتم کنند... درست مثل بیگانه ای.....

من مهاجرم، چون پیشینه شخصیتی من را اجتماعم از یاد برده است و با هجوم هر باد شایعه.... از آروغ هر دغلباز و دروغ زنی...

 آماج تهمت ها و ممنوعیت ها و شک و تردید ها شده ام.....

من مهاجرم زیرا نقاب خویش در سرزمینی برداشته ام که برخی مردمانش از پا، تا به سر،

بخاطر منافعشان، هزار چهره دارند....

در کودکی خودشناسی را در کتب درسی برایمان "جهاد اکبر" معنا می کردند....

 معنایش را اکنون می فهمم.....

 وقتی، توی نوعی، برای تصحیح خودت بپا می خیزی... عجیب است که، ترک عاداتت، موجب مرض دیگران می شود!!

دروغگو ها، شایعه پراکن ها،  آدمهای محتاج برای دیده شدن.... سرگرمی تازه پیدا می کنند و شروع می کنند به؛ هتک حرمت، افترا و انکار وجودت،

گویی که؛ "مهاجر" هستی و  در سرزمین آنان،  بیگانه ....