نتایج جستجو: آژانس

غریب‌آبادی با اعلام تحویل نامه ایران به آژانس درباره گازدهی UF6 به سانتریفیوژها در فردو گفت: در این نامه از بازرسان آژانس خواسته شده برای نظارت بر این فرآیند، در ساعت مشخص شده در این تاسیسات حضور یابند.

سکانسی از فیلم «آژانس شیشه‌ای» در فضای مجازی منتشر شده که حسابی مورد توجه قرار گرفته است. مهدی خرمدل از روزنامه‌نگاران سینمایی با این سکانس را با عنوان «سکانس حذف شده آژانس شیشه‌ای» منتشر کرده و نوشته: نمی‌دانم حذف این سکانس ملاحظات فرمی داشته یا محتوایی سکانس حذف شده فیلم «آژانس شیشه‌ای» ابراهیم حاتمی‌کیا را مشاهده می‌کنید.