انتخابات ریاست جمهوری

یک اقتصاددان جمع بندی را در خصوص مناظره سوم کاندیداهای انتخابات منتشر کرد.