بازی

دکتر حمیدرضا زیدوند حقوقدان ورزشی نکاتی را درباره قهرمانی و پهلوانی در قالب یادداشت یادآور شد.

ستاره معصومی که در عکس‌های خود چهره‌ای با آرایشی داشت و طرفدارانش او را زنی زیبا می‌پنداشتند. اما با پریدن چند ثانیه‌ای فیلتر زیبایی چهره در اینستاگرام، چهره واقعی و بدون آرایش او شکار اسکرین شات دوربین‌ها شد.