خانواده

تا سال‌ها پیش، فرآیند خرید یک فرآیند پرریسک و خطر بود که در مواقعی بسیاری، به نتایج رضایت بخشی منتهی نمی‌شد؛ چرا که تنوع محصولات پایین بودند و اطلاعات بسیاری از آن‌ها در دسترس نبود.