دوربین

مردجوانی که با تحریک احساسات و غیرت پدرزنش،او را به ارتکاب جنایت اسیدی هولناک ترغیب کرده بود،هنگام بازسازی صحنه قتل ،زوایای دیگری از این ماجرای تکان دهنده را به همراه پدر زنش فاش کرد.