نتایج جستجو: روزبه حصاری

روزبه حصاری با انتشار این عکس نوشت: خودت را به یک لیوان چاى زعفرانى میهمان کن میهمان حبیب خداست براى خودت میهمانى بگیر سرور بر پا کن و براى حبیب خدا سفره اى بگستران زیر سقف خدا که این جهان خدایى دارد و این سفره صاحبى بنشین رو به آینه زل بزن به چشمهایت چروک پلک هایت را واگذار به زمان و بازى و دست و پا زدنش قاب آینه را با مردمک زلالت پر کن و با لبخندت مزین کن بگذار فکر کنند چاى زعفرانى کار خودش را کرده