سازمان تامین اجتماعی حقوق

سازمان تامین اجتماعی

میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در پاسخ به پرسشی درباره زمان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، اعلام کرد که افزایش حقوق از ماه آینده برای این گروه‌ها اعمال خواهد شد ما به التفاوت ماه‌ فروردین در خرداد ماه به آن‌ها پرداخت خواهد شد.