صنعت

در دنیای امروزی، با گسترش روزافزون جمعیت و افزایش تقاضا برای غذا، مدیریت منابع آبی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بشریت تبدیل شده است.