نتایج جستجو: علی انصاریان

علی انصاریان باید موهای بلند مجری برنامه "COME ON TV" را قیچی می کرد و جالب است که هرچه مجری اصرار کرد که این کار انجام نشود اما علی انصاریان قیچی را به دست گرفت و با جدیت و دقت تمام موهای محمد سوری را کوتاه کرد.