فرهاد مجیدی

هر چند این روزها در کانال های خبری موضوع اخراج فرهاد مجیدی در صورت باخت به الهلال شنیده می شود و هواداران مجیدی این اقدامات را زمینه چینی برای پیش قدم شدن فرهاد برای استعفا تلقی می کنند، این سرمربی واکنش جالبی به این موضوع داشت