فرهاد مجیدی و علی کریمی

عکسی در فضای مجازی منتشر شده که دختر فرهاد مجیدی را با لباس قرمز نشان می دهد. برخی آن را نشانه پرسپولیسی بودن او می دانند. 4 به معنی چهار قهرمانی پشت سر هم پرسپولیس است. ​