فلسفه

استاد علوم ارتباطات و فلسفه دانشگاه امام صادق(ع) درتوضیح فلسفه مرگ وشب اول قبر، راه و مسیرآتی انسان را تاقیامت برآمده از شب اول قبر دانست و حب علی بن ابی طالب(ع) را تنها راه نجات زندگی اخروی عنوان کرد.