مد

اگر با روند مهاجرت به کشورهای خارجی آشنایی کلی داشته باشید، می‌دانید که تقریباً تمامی آنها انتظار دارند متقاضیان برای برقراری ارتباط به زبان رسمی‌شان با مشکلی مواجه نباشند.