نتایج جستجو: هواپیما

تصویر بسیارجالب از پرواز اولین هواپیما در ایران سال ۱۹۱۴ (۱۰ سال بعد از اختراع هواپیما) احمدشاه قاجار شخصا برای دیدن هواپیما حضور پیدا کرده است.