پول

فرهاد مجیدی اگر سال های پیش وسط فصل تیم را تحویل می گرفت و خیالش راحت بود که می تواند آخر فصل از پاسخگویی شانه خالی کند حالا به خوبی می داند که این دفعه وضعیت با دفعه های پیش فرق می کند و اگر نتواند در آسیا و هفته های اول لیگ نتیجه بگیرد، شعار حیا کن رها کن برای او سرداده می شود.