گوهر خیراندیش و مهران مدیری

گوهر خیراندیش: سلام عزیزانم شبتان خوش... پسرم امید نازنینم زادروزت برایم همیشه خجسته بوده و هست .خدایا همه جوانان این سرزمین و پسر مرا هم در پناه خودت