یارانه تشویقی به چه کسانی تعلغ می گیرد

یارانه تشویقی | یارانه تشویقی چیست | یارانه تشویقی اسفند ماه

معاون وزیر تعاون گفت: با وجود اینکه بودجه دولت در انتهای سال مشکل داشت اما دولت ۳۰ تا ۳۵ همت را فقط برای این مقطع سه ماهه فجرانه ذخیره کرد تا یارانه‌ی جدید حتما سر سفره مردم بنشیند.​