یارانه نقدی خانوارها

یارانه نقدی | یارانه نقدی جدید | یارانه نقدی ۱۴۰۲ | یارانه نقدی کی واریز میشود

یارانه نقدی آذر 1402 با تغییراتی در رقم یارانه برای برخی از خانوارها واریز خواهد شد. بر این اساس یارانه نقدی بعضی از خانوارها 1/525/000 تومان خواهد شد.

یارانه نقدی | واریز یارانه نقدی

دهک‌بندی خانوارها در حال تغییر به صدک بندی افراد است؛ کلیت این کار برای تحلیل دقیق‌تر و معقول‌تر کردن عدالت انجام می‌شود و ربطی به قطع یارانه‌ها ندارد؛ اما کسانی که با ازمون وسع جدید به صدک های بالا و غیرمشمول وارد می‌شوند، یارانه آنها قطع می شود.