احسان کرمی گوینده رادیو

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

ستین خواننده لس انجلسی که قبلا در ایران بازیگر بود و مثل خیلی هایی که به کشورشان برای خوشگذرانی پشت کرده اند و نوای دروغ وطن دوستی سر می دهند با استفاده تریبون مجازی اش برای نمایش مشترک برزو و ارجمند و احسان کرمی در مونترال حسابی تبلیغ کرد.

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

ستین خواننده لس انجلسی که قبلا در ایران بازیگر بود و مثل خیلی هایی که به کشورشان برای خوشگذرانی پشت کرده اند و نوای دروغ وطن دوستی سر می دهند با استفاده تریبون مجازی اش برای نمایش مشترک برزو و ارجمند و احسان کرمی در مونترال حسابی تبلیغ کرد.

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

ریحانه پارسا در اینستاگرام اعلام کرد احسان کرمی و برزو ارجمند که طی هفته های اخیر تلاش کردند نقش لیدر اغتشاشات را بازی کنند در واقع از این مسیر برای کسب درآمد استفاده کرده اند.

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

ریحانه پارسا در اینستاگرام اعلام کرد احسان کرمی و برزو ارجمند که طی هفته های اخیر تلاش کردند نقش لیدر اغتشاشات را بازی کنند در واقع از این مسیر برای کسب درآمد استفاده کرده اند.

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

ریحانه پارسا در اینستاگرام اعلام کرد احسان کرمی و برزو ارجمند که طی هفته های اخیر تلاش کردند نقش لیدر اغتشاشات را بازی کنند در واقع از این مسیر برای کسب درآمد استفاده کرده اند.

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

پیوستن احسان کرمی به شبکه معانب منوتو وابسته به خاندان سلطنتی پهلوی با واکنش های بسیار تندی در کشور مواجه شده است. حضور احسان کرمی و برزو ارجمند در عروسی ساسی مانکن در آمریکا در ایام فاجعه متروپل آبادان نیز با انتقادهای فرآوانی مواجه شده بود.​

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

پیوستن احسان کرمی به شبکه مستهجن منوتو وابسته به خاندان سلطنتی پهلوی با واکنش های بسیار تندی در کشور مواجه شده است. حضور احسان کرمی و برزو ارجمند در عروسی ساسی مانکن در آمریکا در ایام فاجعه متروپل آبادان نیز با انتقادهای فرآوانی مواجه شده بود.

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

پیوستن احسان کرمی به شبکه مستهجن منوتو وابسته به خاندان سلطنتی پهلوی با واکنش های بسیار تندی در کشور مواجه شده است. حضور احسان کرمی و برزو ارجمند در عروسی ساسی مانکن در آمریکا در ایام فاجعه متروپل آبادان نیز با انتقادهای فرآوانی مواجه شده بود.