خرمای مضافتی

خرمای مضافتی از نوع خرماهای نرم است و در داخل کشور و عرصه جهانی متقاضیان بی‌شماری دارد.