مهناز افشار با استایل خونگی

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

عکس مهناز افشار آن هم با شلوارک وسط خیابان نشان می دهد که او قید ایران آمدن را زده است چرا که طبق قوانین ایران این اقدام ممنوعه است.