موتور الکتریکی

اینورتر ها در صنعت می‌توان به جرات گفت یکی از مهمترین اجزای سیستم های اتوماسیون صنعتی هستند.