نسیم ادبی

آخرین خبر/ نسیم ادبی با انتشار این عکس نوشت: هر چه انسان تر باشم زخم ها عمیق تر خواهد بود هر چه بیشتر دوست بداریم بیشتر غصه خواهیم داشت بیشتر فراق خواهیم کشید وتنهایی هایمان بیشتر خواهد شد... شادی ها لحظه ای و گذرا هستند شاید خاطرات بعضی از آنها تا ابد در یاد بماند اما رنج ها.....تا عمق وجود آدم رخنه میکند و ما هر روزبا آنها زندگی میکنیم انگار که این خاصیت انسان بودن است.....