هزینه ثبت شرکت

کد اقتصادی در واقع کدی ۱۲ رقمی مختص شرکت ها و افرادی است که میخواهند یک فعالیت تجاری یا اقتصادی را اغاز نمایند. یک شرکت نوپا و تازه تاسیس می تواند با استعلام و دریافت کد اقتصادی حقیقی و یا حقوقی فعالیت های تجاری و اقتصادی خود را قانونی کند ضمن اینکه مزایای مختلف آن هم بهره مند گردد، تمامی این عوامل در گروی تشکیل پرونده مالیاتی می باشد.