واریز حقوق بازنشستگان

حقوق بازنشستگان| واریز حقوق بازنشستگان| اخبار متناسب سازی حقوق بازنشستگان

ما سعی می‌کنیم در مورد این مباحث با یک روند پلکانی در عرض 5 سال انجام دهیم که هم بتوانیم به توانمندی صندوق کمک کرده باشیم هم تبعات اجتماعی 3 یا 5 سال که در لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح شده را هم مدنظرداشته باشیم.