به گزارش پایگاه خبری نشان :

علت این مسأله آب و هوای بسیار سرد این منطقه است که از تجزیه ی اجساد جلوگیری می کند و باعث جذب حیوانات وحشی می شود. کسانی که مرگ آن ها نزدیک است را پیش از مرگ به سرزمین اصلی نروژ منتقل می کنند.