به گزارش پایگاه خبری نشان :

در میان اخبار عجیب و غریب خبر ازدواج یک زن با سگش موضوع جالبی بود که نظر کاربران فضای مجازی را به شدت به خود جلب کرده است.

"ویهلمینا مورگان" 42 ساله بعد از خواندن مطلبی در مورد ازدواج عجیب انسان ها با حیوان خانگی شان تصمیم گرفت تا برای همیشه قید مردان را برای ازدواج بزند و با سگ خانگی اش پیمان ازدواج ببندد.

او می گوید :مردی در زندگی من بوده که بعد از اثبات وفاداری سگم تصمیم گرفتم از او جدا شده و برای همیشه با سگم زندگی کنم.

تصمیم جنجالی زن جوان که از نظر روانشناسان نوعی بیماری و نقض عقل تلقی می شود با واکنش های منفی همراه بوده است.

ztkeLhQslq0V