به گزارش پایگاه خبری نشان :
پس از اینکه ۶ اســیر فلســطینی که پنــج نفر از آنان عضو جنبش جهاد اســالمی بودند، موفق شــدند از زندان صهیونیستی فرار کنند، صهیونیست ها حمالت وحشیانه ای علیه اســرای فلسطینی آغاز کردند. اســرای جهاد اسالمی در زندان النقب خواســتار حمایت جدی از آنان و توقف حمالت صهیونیست ها به آنان شــدند؛ حمالتی که پس از فرار این اســرا، افزایش یافته است. به گزارش شبکه خبری المیادین، این اســرا با ارسال پیامی گفتند که قصد دارند از هر ســلولی که اخراج می شــوند، آن را به آتش بکشند. این اقــدام، در واکنش به اقدامات وحشــیانه مســئوالن زندان صهیونیستی است. اســرای جهاد اسالمی هشدار دادند که متفرق کردنشان، هیچ سودی ندارد، بلکه وضعیت را وخیم تر خواهــد کرد. به همیــن دلیل، مخالفت خــود را به اطالع مسئوالن زندان ابالغ کردند. این اسرا از جهاد اسالمی خواستند که حمایت رسانه ای، سیاســی و بین المللی از آنان داشــته باشــد و این حمالت سرکوبگرانه علیه اسرا را متوقف کنند. همچنین باشــگاه االسیر ویژگی رســیدگی به اموراسرا و آزادگان فلسطینی اعالم کرد، اسیر فلسطینی مالک حامداز ســلواد در شرق رام اهلل در پاسخ به سرکوب اسرا در زندان جلبوع بر روی یک زندانبان صهیونیست در بند شماره سه آب داغ ریخته است. بر اساس گزارش فلسطین آنالین، نیروهای ســرکوبگر صهیونیستی ضمن تعرض به اسرای بند شماره ســه زندان جلبوع، اقدام به انتقال آنها به زندان شــطه کردند. در ادامه این گزارش آمده، نیروهای سرکوبگر از گاز فلفل علیه اسرای فلسطینی استفاده کرده اند و زندان جلبوع متشنج شده است. پس از اقدامات وحشــیانه نظامیان رژیم صهیونیستی علیه اسرای فلسطینی، منابع عبری زبان خبر دادند که اسرای زندان نقب سلول هایشــان را در پاسخ به این اقدامات به آتش کشیده اند. منابع عبری زبان، گزارش دادند که زندانیان بند ششــم زندان کتســیعوت در منطقه صحرایی نقب ســلول ها را در واکنش به سرکوب وحشیانه صهیونیست ها به آتش کشیده اند. بر اساس گزارش منابع فلسطینی، اوضاع دیگر ســلول ها نیز همزمان با این اقدام متشنج شده است. طبق گزارش پایگاه خبری عرب4۸ ،دست کم پنج سلول به آتش کشــیده و همزمان نادی االسیر خبر داده است که نیروهای امنیتی زندان به حالــت آماده باش درآمده اند نادی االســیر نیز تأیید کرد که این اقدام اســرا در واکنش به سرکوبگری های رژیم صهیونیستی علیه اسرای فلسطینی انجام شــده است. از سوی دیگر، سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اســالمی فلسطین نیز با صدور بیانیه ای اعالم کرد: در برابر حمالت آشکار و سرکوبگری های دشمن علیه اســرای قهرمان ما و به خصوص اســرای جهاد اسالمی در زندان ها که به دنبال شوک بزرگ این رژیم از عملیات جلبوع شش اسیر فلســطینی صورت گرفته اســت، ما رزمندگان ســرایا القدس بر دو چیز تاکید می کنیــم.« در ادامه بیانیه سرایا القدس آمده است:اوال ما به وضوح و بدون هیچ گونه اجازه نمی دهیم تجاوز علیه زندانیان ادامه یابد ً ابهام ، مطلقا و زندانیان خود را تنها نمی گذاریم و آنها را ناامید نمی کنیم. دوم به دشــمن می گوییم که هیــچ چیز مانع ما برای انجام وظیفــه خود در قبال برادران اســیرمان نمی شــود و همه گزینه های ما روی میز است .

بازداشت خانواده های زندانیان

از ســوی دیگر، نظامیــان رژیم صهیونیســتی، دیروز شماری از اعضای خانواده ۶ اسیر فراری از زندان جلبوع را دستگیر کردند. بر اساس گزارش پایگاه خبری عرب4۸ ، دســتگاه های امنیتی رژیم صهیونیســتی برای سومین روز متوالی همچنان به بازرسی و پاک سازی استان جنین ادامه می دهنــد. عرب4۸ به نقل از نادی االســیر خبر داد که یعقــوب نفیعات پدر اســیر مناضل نفیعــات از اهالی منطقه یعبد، رداد عارضه برادر اسیر محمود عارضه از اهالی منطقه عرابه، باســم قاسم عارضه برادر اسیر قاسم عارضه و دکتر نضال عارضه، سحرگاه، چهارشنبه بازداشــت شــده اند و حافظه دوربین های خانه آنها مصادره شده است. نادی االســیر همچنین گزارش داد که شداد برادر اسیر محمود العارضه در محل کارش در منطقه برطعه بازداشــت شده است. شاهدان عینی در این خصوص گفتند که نیروهای رژیم صهیونیستی، سحرگاه چهارشنبه، سرزده وارد منطقه یعبد شدند و پس از محاصره خانه یعقوب نفعیات پدر مناضل نفعیات و بازرسی منزل او، پدر این زندانی فراری را بازداشت کردند. طبق این گزارش، 2۰ گشتی، وارد منطقه عرابه شــده اند و پس از ورود ناگهانی به چند خانه از جمله خانه خانواده محمود العارضه، برادر او را که به مدت 2۰ سال در زندان های رژیم صهیونیستی تحت بازداشت بود، مجددا بازداشــت کردند. خبر دیگر اینکه، یک خبرنگار اســرائیلی مقابل زندان نظامی جلبوع که ۶ اســیر فلسطینی موفق به فرار از آن شــدند، اقدام به تمسخر ارتش رژیم صهیونیستی کرده است. این خبرنگار اسرائیلی در جریان عملیات جست و جو برای ۶ اســیر فلسطینی، با حالتی تمسخرآمیز مقابل زندان، زکریا زکریا الزبیدی یکی از اسرای آزاد شده را صدا می زند تا بلکه بیاید و خود را تحویل ارتش دهد! آخرین خبر آنکه زندانیان فلسطینی دومین زندان صهیونیست ها را نیز به آتش کشیدند.