به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، قیمت گوشت در میدان روز اعلام شد بر این اساس هر کیلو گوسفند کشتار در بازار تهران با افزایش در یک هفته اخیر بین ۳۰۵ تا ۳۳۰ هزار تومان متغیر است

قیمت هر کیلو گوساله زنده نیز بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان متغیر است. در بازار روز اصفهان قیمت هر کیلو گوسفند زنده در این بازار بین ۲۴۰ تا ۲۸۰ هزار تومان شده است.

در بازار دام مشهد قیمت گوسفند زنده ۲۹۰ هزار تومان تا ۳۱۰ هزار تومان است. گوساله کشتار هم بین ۱۸۵ تا ۱۹۰ هزار تومان است.

در بازار روز قم هم قیمت هر کیلو گوسفند بین ۲۹۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است. میانگین قیمت دام زنده در این بازار ۲۴۵ هزار تومان است.

به طور کلی میانگین قیمت گوسفند زنده در بازار حدود ۲۹۰ هزار تومان است که ۲۵ هزار تومان گران شده است. قیمت گوساله نیز ۱۹۴ هزار تومان است.

لازم به ذکر است قیمت های اعلام شده برای دام پرواری کشتار است و ممکن است دام های دیگر قیمتی ارزان تر از این مقدارها داشته باشند.

استان / نام محصول گوسفند گوساله میانگین حداقل حداکثر حداقل حداکثر تهران اصفهان خراسان رضوی فارس قم مرکزی چهارمحال بختیاری میانگین ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۴۱,۴۲۹ ۲,۴۲۰,۷۱۴

۳,۰۵۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۵۰۰

۲,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۲۵,۰۰۰

۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۴۳۷,۵۰۰

۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰

۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰ ۲,۴۵۷,۵۰۰

۲,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۴۳۷,۵۰۰

۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰

منبع: اقتصاد انلاین