شیوا ابراهیمی

شیوا ابراهیمی با انتشار این عکس نوشت: به رؤیا نمی‌آید رنگین‌کمانی که بارانش را در آفاقی دیگر بارانده است با دست‌های خالی ــ پا افکنده بر پا ــ از مبل روبه‌رویم تنها عطری سخن می‌گوید با من عطری بی‌گیسو و بوسه‌ای بی‌دهان که مثل زخم بر روح در فضای مه‌آلود سرگردان است. منوچهر آتشی