به گزارش پایگاه خبری نشان :

مشاوره شورای حل اختلاف با وکیل رایگان

امروزه اکثره جرایم امثال تحمت افترا فحاشی درجرایم خانواده ماننده نفقه اجرت المثل وموقضوعات چک و...ییا اجرا گذاشتن مهریه اگر تا ۲۰میلیون تومان باشد مثلا یک سکه که از طریق شکورای حل اختلاف برسی میشود را میتوان با بکار گیری وکیل رایگان پیگیری وخود شخص برای انجام آن اقدام کند وبا توجه به میل خود اگر بخواهد میتواند نسبت به وکیل در صورت دلخاه اقدام کند حال در اکثر جرایم نیلز به دادخواست است میتوانیم با بکار گیری وکیل رایگان با تجربه نسبت به جرایمی که با اقدام کردن خود شخص‌حل فصل میشود نشسبت به دادخواست آن با وکیل رایگان اقدام کنیم چون نحوه نحوه داخواست نوشتن نیاز مند تجربه وعلم خود را دارد وهمچنین در مراتب بالاتر نیاز مندلایحه مباشیم که  نوشتن لایحه بسیار دشوار است وخیلی تخصصی باید انجام شود کهمچنین داخواست چون بسیاری این عقیده را دارند که نیاز مند علم خاصی نیست اما عوض کردن کلمات وهمچنین آوردن کلمات بسیار ضروری  ونیاز مند علم خاص خود رادارد  مثلا اگر کلمات را نتوانید ودر ست دردادخواستی که شمارا متهم کرده اند استفاده کنید اقرار تلقی میشو فلذا نسبت به آن بازخواست میشوید و در این وحله نیاز مند وکیل میشوید چه بسا در نوشتن لایحه ودادخواست خیلی دقت تدبیر بی اندیشید وبه راحتی میتوانید با استفاده از وکیل رایگان در این خصوص  مسائل خود به انجام برسانید وحتی در خصوص وکیل رایگان از موسسه سی حقوقی اوستا با اقفراد مجرب و قابل اطمینان از وکیل رایگان استفاده کنید.

وکیل رایگان، برای شما

وکیل رایگان در امور کیفری

امور کیفری شامل‌جرایم خیانت در امانت -اخاذی .تحدید -کلاه برداری – شرب خمر-مواد مخدر- جرایمی ماننده اسناد تجاری چک سفته برات آدم ربائی وقتل و.... در خصکص جرایم کیفری که اکثر مواردی که باب هستند را مثال زدیم حال در امور کیفری میتوان از وکیل رایگان برای امور دعوی خود استفاده کرد جرایم کیری کمی با جرایم حقوقی فرق میکنند مثلا در جرایم کیفریجرایم تغریبا زود تر رسیدگی میشوند.

فرق دادخواست در جراینم حقوقی وکیفری وتفاوت عمده ی آن

شکایت کیفری مربوط به آیین دادرسی کیفری است و دعاوی کیفری است ولی دادخواست حقوقی ناشی از ثبت دعوای حقوقی و آیین دادرسی مدنی  است .

 برای ثبت یک اختلاف حقوقی باید دادخواست حقوقی ( یا همان دادخواست ) تنظیم کرد و برای اقامه دعوی کیفری شکواییه تنظیم نمود. که با بکار گیری وکیل رایگان میتوان از خدمات آن بهره مند شد

شکایت نامه کیفری را باید به دادسرایا دادگاه کیفری ارائه داد و دادخواست حقوقی را باید به دادگاه حقوقی ارائه کرد

تفاوت عمده ی آن ها در خصوص این می باشد که اگر جرایم را اشتباها از داگاه اقدام کنیم قرار منع قیب آن صادر میشود یا دادگاه صلاحیت برسی آن را نداردرای به این شکل می آید که داگاه صلاحیت برسی راندارد به همین علت است با گرفتن  وکیل رایگان درخصوص

این مورد میتوانیم بابهره گیری وکیل رایگان از خدمات مرتبط به دادگاه ‌بهره مند شویم

از دیگر جرایمی که در حقوقی وکیفری اقدام نمیشوند از دسته  جرایمی است که از مثلا یک روحانسی شکایت میخواهد انجام شود یا از ضوابتین دادگستری یا پلیس راهناما رانندگی یا نظامینو افردی که دارای سمت بالایی هستن

چه بسا لازم به ذکر است اگر روحانی بآن شخص به مشکل برخوردیم وخواستیم از آن شکایت کنیم اوکل که نیاز مند تجارب بالایی است با بکار گیری وکیل رایگان میتوانیم کمک بسایی بهره مند شویم  ومیتوانیم از شخص روحانی در دادگاه ودادسرای ویژه روحانیون نسبت به آن دادخواست واطهار نامه بدهیم وشکایت خود را اقدام کنیم .که نحوه رسیدگی به این گونه جرایم کمی خاص می باشد ینی اگر خودمان پیگیری کردیم نیاز مند یک پیش نیاز حقوق داریم یا میتوانیم از وکیل رایگان استفاده کنیم.

شکایت از شهرداری وماموران راهنما رانندگی وافراد نظامی

چه بسا در جرایمی که ضوابتین دولتی در میان هستن میتوانین با شماره گیری ۱۹۷ بااسم فامیلی وسمت آن شخص نسبت به شکایت خود اقدام کنیم لازم به ذکر است که میتوانیم حتی از شهرداری هم شکایت کنیم اما در مراتبی که جرم خیلی سنگین تر میشوند مثلا کلاه برداری یا خیانت در امانت و...از این اشخاص باید از طریق دادگاه ویژه نظامیون یا اقدام کنیم که از دیوان عدالت اداری هم نیتوان پیگیری این موضوع کردا حال باشماره گیری وکیل رایگان میتوانیم راحت در این مورد اقدام کنیم.حال اقدام نسبت به این جرایم ونحوه اقدام در این موارد کمی دشوار تر نسبت به جرایم حقوقی وکیفری دارند حتی برای آن ها دادگاه ودادسرای متفاوتی نیز تعبیه شده است اما در این دادگاه از ضوابتینی که شکایت میشود رسیدگی میشود در صورت این که خواستار اشد مجازات هستیم باید با عدله ی مرتبط وقابل استناد برویم تادر صورت لزوم به نتیجه مطلوب برسیم

منبع: ایسنا

 

برای درج آگهی و رپرتاژ با شماره 09022978397 تماس حاصل فرمایید .