به گزارش پایگاه خبری نشان :

 رسیدگی به نخستین پرونده از اوایل تابستان سال ۹۸ به دنبال وقوع زورگیری خشن در خیابان اشرفی اصفهانی آغاز شد .مرد جوانی به نام افشین که در جریان زورگیری زخمی شده و به بیمارستان منتقل شده بود به ماموران گفت :در حال عبور از خیابان بودم که مرد جوانی را هم را بست و به رویم قمه کشید و از من خواست تا گوشی موبایلم را به او بدهم .من مقاومت کردم اما با قمه به سینه ام زد که ریه ام به شدت آسیب دید .مرد خشن گوشی موبایلم را برداشت و گریخت.

در حالیکه ردیابی دزد خشن آغاز شده بود مرد دیگری در غرب تهران شبانه، به دام دزد جوان افتاد. دزد خشن اینبار با قمه به مرد جوان حمله کرده و پس از زخمی کردن از ناحیه سر و سرقت گوشی موبایلش گریخته بود .

نشانی هایی که شاکی ها به پلیس ارائه داده بودند نشان می‌داد احتمالاً دو مرد جوان به دام یک سارق گرفتار شده‌اند.

چند روز بعد زن جوانی شکایت مشابهی را مطرح کرد و در حالی که شماره شکایت ها به پنج فقره رسیده بود، پلیس رد یک دزد سابقه دار را در منطقه کن یافت و وی را بازداشت کرد .

شاکی ها در مواجهه حضوری با این مرد وی را شناسایی کردند .به این ترتیب برای پدرام 33ساله کیفر خواست صادر و پرونده اش برای رسیدگی به شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و به پای میز محاکمه ایستاد .

در ابتدای جلسه پنج شاکی یک به یک در جایگاه ویژه ایستادند و به تشریح شکایتشان پرداختند.

یکی از شاکی ها گفت: وقتی پدرام به من حمله کرد تسلیم شدم و می‌خواستم موبایلم را به او بدهم .اما او به من امان نداد و با قمه به سرم زد که به شدت آسیب دیدم .

دومین شاکی گفت :دزد خشن با قمه ضربه‌ای به ریه ام زد که معجزه‌آسا زنده ماندم .من برای او اشد مجازات می خواهم.

سومین شاکی نیز گفت :وقتی مرد زورگیر به سمتم حمله کرد شب بود. خیابان خلوت بود و من مقاومت کردم اما او با ضربه مرا به زمین انداخت که دستم شکست .

شاکین دیگر گفت در درگیری با پدرام تاندون‌های کمرش به شدت آسیب دیده با گذشت نزدیک به یک سال از آن ماجرا هنوز نمی تواند به خوبی راه برود.

آخرین شاکی زن جوانی بود که با دیدن متهم به گریه افتاد .

وی :عصر بود و من از محل کارم به خانه بر می گشتم که مرد خشن یکباره راهم را بست .من گوشی موبایل را به او دادم اما هنوز چهره او و فریادهای خشنی که سرم کشید از خاطره ام پاک نمی شود.ترس و وحشت این ماجرا باعث شد به ناراحتی روحی مبتلا شوم و تا چند ماه در بیمارستان بستری باشم. من برای متهم اشد مجازات می خواهم.

وقتی متهم روبه روی قضات ایستاد پنج فقره زورگیری با سلاح سرد را گردن گرفت و ابراز پشیمانی کرد .

در پایان جلسه قضات وارد شورشدند ووی را به زندان، شلاق ،دیه و برگرداندن اموال مسروقه محکوم کردند.

دومین پرونده زورگیری خشن که در دادگاه کیفری یک استان تهران به آن رسیدگی شد مربوط به دو مرده افغان بود که دست به ۳۲ فقره زورگیری با سلاح سرد زده بودند .

دو مرد افغان در منطقه شمال تهران راننده هایی را که در حال مکالمه تلفنی پشت فرمان خودرو بودند شناسایی می‌کردند و در یک لحظه با موتور گوشی آنها را می دزدیدند .۱۰ فقره از زورگیری ها همراه با تهدید و آزار و اذیت جسمی بود .

متهمان در حالی که شمار شکایتها به 32فقره رسیده بود ردیابی و بازداشت شدند اما هنگامی که با قرار وثیقه آزاد شده بودند به مکان نامعلومی گریختند و پلیس ردی از آن‌ها به دست نیاورد.

در حالی که ۲ سال از این ماجرا گذشته بود پرونده آنها با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و آنها غیابی محاکمه شدند .قضات دادگاه هر یک از آنها را به ۱۵ سال و یک روز زندان ،۷۴ ضربه شلاق و برگرداندن اموال مسروقه محکوم کردند.