به گزارش پایگاه خبری نشان :

مفاد قرارداد بازیکنان پرسپولیس به شرح زیر است:

۴۸ ساعت قبل از بازی؛

رفتن به کاباره ممنوع ...

شرکت در مجالس رقص ممنوع...

شب زنده داری ممنوع...

و ....

استعمال دخانیات در رختکن ممنوع ...

سال ۱۳۵۳