به گزارش پایگاه خبری نشان :

درخواست پول در دعوا خسارت تاخیر تادیه، در مورد وجه نقد است و به طور کل جهت جبران خسارتی است که طی چند سال تورم به ارزش پول وارد می شود. طبق قانون در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع پول رایج است و داین مطالبه طلبش و مدیون امتناع از پرداخت می کند، در مدت عدم پرداخت از ارزش طلب کاسته می شود. در اینصورت باید علاوه بر اصل طلب خسارت دیرکرد نیز بر اساس شاخص سالانه و به نرخ روز پرداخت شود. محاسبه خسارت تاخیر تادیه نیز طبق فرمول مربوط به آن صورت می گیرد.

 

دعاوی مربوط به خسارت تاخیر تادیه چیست؟

شرایط درخواست خسارت تاخیر تادیه چیست؟ بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی موضوع دعوای خسارت تاخیر تادیه، دین و از نوع پول رایج است که اگر در پرداخت آن سر رسید معینی در نظر گرفته شده باشد. به گونه ای که خوانده تعهد به پرداخت پولی به خواهان را در موعد مقرر کرده باشد. به صورتی که داین طلب خود را از مدیون مطالبه کند و مدیون با وجود داشتن تمکن مالی، از پرداخت خودداری کند، درخواست خسارت دیرکرد قابل مطالبه است. همچنین در صورتی که بدهکار در سر رسید پرداخت خسارت، بنا به دلایلی از پرداخت امتناع کند، اگر اثبات کند که به دلیل اعسار یا ناتوانی مالی تاخیر کرده است می تواند از پرداخت خسارت معاف شود. در نتیجه اگر از زمان سررسید تا زمان پرداخت تغییر فاحش در قیمت سالانه ایجاد شده باشد داین می تواند مطالبه خسارت کند. در نتیجه دادگاه بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی به محاسبه تاخیر تادیه ماهانه و سالانه می پردازد.

نحوه درخواست خسارت تاخیر تادیه

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه طبق قوانین به این نحو است که اگر طرفین در مورد مبدا محاسبه خسارت توافق کرده باشند، دادگاه بر اساس آن رای می دهد؛ ولی اگر توافق صورت نگرفته باشد دو نظریه وجود دارد. در نظریه اول زمان سر رسید را مد نظر قرار داده اند و مبدا محاسبه را زمان سر رسید بدهی دانسته اند. بر اساس قانون صدور چک نیز دارنده می تواند از تاریخ وصول چک خسارت دیرکرد را بر اساس شاخص تورم سالانه و به نرخ روز مطالبه کند. طبق نظریه دوم مبدا محاسبه خسارت دیرکرد زمانی است که داین طلب خود را درخواست می کند.

77

 

فرمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه بانک مرکزی

طبق فرمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه بانک مرکزی اصل مقدار بدهی ضرب در شاخص تورم در زمان حال شده و تقسیم بر شاخص تورم در زمان محاسبه می شود و نتیجه بدست آمده به عنوان اصل بدهی است که به علاوه خسارت تاخیر تادیه خواهد شد. با ابزار محاسبه خسارت دیرکرد مبلغ خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزی و به نرخ روز محاسبه خواهد شد.