پیشکسوتان

​علیرضا محمد مدافع پیشین پرسپولیس می‌گوید: هرچند پرسپولیس شروع خوبی در این بازی نداشت اما می‌توانست در شرایط برابر از لحاظ تعداد بازیکن و با تشویق و حمایت تماشاگران خودی، سپاهان را در تهران شکست دهد.

​علیرضا محمد مدافع پیشین پرسپولیس می‌گوید: هرچند پرسپولیس شروع خوبی در این بازی نداشت اما می‌توانست در شرایط برابر از لحاظ تعداد بازیکن و با تشویق و حمایت تماشاگران خودی، سپاهان را در تهران شکست دهد.