به گزارش پایگاه خبری نشان :

دسته بندی کلید های پنل اینورتر اینوت

کنترل پانل اینورتر اینوت به صورت زیر می باشد:

  1. کلیدهای PRG
  2. کلیدهای DATA
  3. کلیدهای SHIFT

جهت های بالا و پایین جهت تنظیم پارامترها مورد استفاده قرار میگیرند. هنگامی که اینورتر را به برق وصل می نمایید عدد 50.00 نمایش داده می شود.

 

کلید PRG

جهت ظاهر شدن گروه پارامتر P00 می بایست کلید PRG را فشار دهید. سپس با استفاده از کلید جهت بالا و پایین ، می توان سایر گروه های پارامتری از P01 تا P24 مشاهده نمود.

کلید های DATA

حال اگر بر روی گروه پارامتر مدنظر کلید DATA را فشار دهید ، پارامترهای آن گروه پارامتر نمایش داده می شود. برای مثال اگر بر روی گروه پارامتر P00 کلید DATA را فشار دهید ، P00.00 نمایش داده می شود که اولین پارامتر از گروه پارامتر P00 می باشد و به وسیله کلید جهت بالا و پایین می توان میان پارامتر های این گروه پارامتر ، از P00.00 تا P00.18 حرکت نمود. اگر کلید DATA را برروی هر پارامتر بزنید ، مقدار داخلی آن پارامتر نمایش داده می شود که می توان مقدار پارامتر را تغییر داده و توسط کلید DATA مقدار پارامتر را ذخیره نمود.

بازگشت به تنظیمات کارخانه

پارامتر P00.18 جهت بازگشت به تنظیمات کارخانه مورد استفاده قرار می گیرد. جهت بازگشت تمامی پارامترها به تنظیمات کارخانه می بایست مقدار پارامتر P00.18 را عدد 1 قرار دهید. اگر مقدار پارامتر P00.18 را عدد 2 قرار دهید حافظه خطاها پاک می گردند.

فرمان حرکت و توقف به اینورتر 

  • مرجع فرمان درایو توسط پارامتر P00.01 تعیین می شود که این پارامتر به طور پیش فرض مقدار 0 دارد و می توان توسط کلید RUN و STOP به درایو فرمان حرکت و توقف داد.
  • حال اگر مقدار پارامتر P07.02 را عدد 3 قرار دهید ، به وسیله کلید QUICK/JOG جهت حرکت را چپگرد – راستگرد کنید.
  • اگر مقدار پارامتر P00.01 عدد 1 باشد ، توسط ترمینال های S1 و S2 و ... می توان به اینورتر دستور حرکت و توقف در جهت راستگرد و چپگرد داد.
  • اگر مقدار پارامتر P00.01 عدد 2 باشد ، فرمان حرکت و توقف از طریق درگاه سریال RS485 داده می شود.

سرعت اینورتر اینوت

به وسیله پارامتر P00.06 سرعت اینورتر تعیین می گردد. مقدار پیش فرض پارامتر P00.06 عدد 0 می باشد و با استفاده از کلید های موجود بر روی دستگاه می توان سرعت را تغییر داد. در پارامتر P00.10 مقدار سرعت ذخیره می گردد. اگر مقدار پارامتر P00.06 عدد 1 باشد ، سرعت از طریق ورودی آنالوگ Al1 کنترل می گردد و اگر مقدار این پارامتر عدد 2 و 3 باشد سرعت از طریق ورودی های آنالوگ Al2 و Al3 کنترل می گردد. در صورتی که میخواهید سرعت را به وسیله یک قطار پالس که به HDI داده می شود کنترل نمایید می بایست مقدار پارامتر P00.06 را عدد 4 قرار دهید.

 

نکات ایمنی

محافظت از اینورتر و کابل برق ورودی در شرایط اتصال کوتاه

اینورتر و کابل برق ورودی را در شرایط اتصال کوتاه و در برابر اضافه بار حرارتی محافظت کنید. حفاظت را طبق دستورالعمل های زیر ترتیب دهید. 

 

پیکربندی فیوز

توجه: فیوز را مطابق دفترچه راهنما انتخاب کنید. فیوز کابل برق ورودی را از آسیب در شرایط اتصال کوتاه محافظت می کند. در صورت اتصال کوتاه داخلی اینورتر، از دستگاه های اطراف محافظت می کند.

محافظت از موتور و کابل موتور

اینورتر از موتور و کابل موتور در شرایط اتصال کوتاه محافظت می کند، زمانی که کابل موتور مطابق با جریان نامی اینورتر اندازه گیری می شود. هیچ دستگاه حفاظتی اضافی مورد نیاز نیست.

توجه: اگر اینورتر به چندین موتور متصل است، برای محافظت از هر کابل و موتور باید از یک کلید اضافه بار حرارتی جداگانه یا یک قطع کننده مدار استفاده کرد. این دستگاه ها ممکن است برای قطع جریان اتصال کوتاه نیاز به فیوز جداگانه داشته باشند.

منبع مطلب : سایت کالا صنعتی